Quick Contact

Kierownik ds. technicznych

Krzysztof

Experience & Activities

Krzysztof is a person involved in supervising and coordinating all processes related to the technical side of the company’s operations. Develops internal standards and procedures to maximize the effectiveness of activities. He controls the work of the editing teams.

He has:

  • technical skills
  • operating and repairing machines and devices skills
  • team management skills
  • communication skills

Doświadczenie i umiejętności

Krzysztof jest osobą zaangażowaną w nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania firmy. Opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zmaksymalizować efektywność działań. To on kontroluje pracę zespołów montażystów.

Posiada:

  • umiejętności techniczne
  • umiejętności obsługi i naprawę maszyn i urządzeń
  • umiejętność zarządzania zespołem
  • umiejętności komunikacyjne